<<<

sídlo společnosti v německém Oberhachingu | © RATHGEBER, k.s.
uprostřed zeleně | © RATHGEBER, k.s.

Uprostřed zeleně

Sídlo společnosti se nachází uprostřed zeleně bavorského města Oberhaching.

ROZHOVOR

Rathgeber vždy hledá udržitelnější alternativy aktuálně používaných výrobních materiálů“

říká v rozhovoru o udržitelném rozvoji majitel společnosti Rathgeber, pan Andreas Schrägle.

1)Jak se staví společnost Rathgeber k otázce udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí

Udržitelný rozvoj je pevně zakotven ve strategickém směřování společnosti Rathgeber. Například jako první polygrafická firma jsme od roku 2010 zcela klimaticky neutrální a to včetně svých výrobků. Je to výhoda i pro naše zákazníky, kteří od nás získají klimaneutrální certifikát a tím si zlepší vlastní uhlíkovou stopu. V roce 2021 byly našimi třemi pobočkami v Německu, Česku a Polsku vybrány tři cíle udržitelného rozvoje, na které budou zaměřena budoucí opatření v jednotlivých zemích. Všechny pobočky se pak shodly na jednom společném cíli celé skupiny Rathgeber, kterým se stalo opatření v oblasti ochrany klimatu. Důraz však neklademe jen na ekologické aspekty udržitelnosti. Řešíme rovněž ty sociální. Rathgeber každoročně podléhá auditu podle normy ISO 45001 pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Dále se aktivně zapojujeme do sponzorování sportu, kultury a vzdělávacích institucí.

2)Jaké zásadní změny Rathgeber za posledních 10 let učinil, aby se stal ekologickým lídrem v polygrafii

V uplynulém desetiletí byla zavedena celá řada opatření. Tam kde je to možné nakupujeme ekologickou elektřinu (na třech místech) a využíváme ekologické formy vytápění (na třech místech), což vede k nulovým emisím. Tři ze čtyř provozoven jsou navíc certifikovány podle normy ISO 14001, což nám umožňuje jednotlivé ukazatele výkonnosti sledovat a vyvodit případná opatření na jejich zlepšení. Obě německá pracoviště jsou vybavena fotovoltaickými systémy a bateriovými úložišti. Od roku 2020 nově existuje produktová řada Green Label, která zákazníkům nabízí alternativní výrobky, zaměřené ještě více na udržitelnost. Úspora a optimalizace zdrojů je všeobecně jedním z hlavních témat udržitelnosti. V našem případě jde o zvyšující se digitalizaci nebo investice do účinnějších výrobních zařízení. Všechny naše výrobky jsou přepravovány klimaticky neutrálním způsobem a v současné době probíhá změna objemově nejčastěji používaných obalů za udržitelnější alternativy. Aby bylo možné informovat o všech udržitelných aktivitách společnosti souhrnným způsobem, bude brzy zveřejněna první zpráva o udržitelnosti skupiny Rathgeber, kterou řeší náš CSR tým.

3)Rathgeber je klimaneutrálním podnikem, což je aktuálně v Evropě velmi diskutované téma. Co to v praxi znamená?

Mechanismus kompenzace CO2 vychází ze skutečnosti, že skleníkové plyny jsou v atmosféře rozloženy rovnoměrně a jejich koncentrace je tedy na Zemi zhruba stejná. Proto je pro skleníkový efekt irelevantní, na kterém místě na Zemi jsou emise způsobeny nebo kde se jim předchází. Emise, kterým nelze zabránit na místě, lze proto kompenzovat opatřeními na ochranu klimatu, provedenými na jiném místě. Tato kompenzace probíhá prostřednictví oficiálně certifikovaných projektů společnosti ClimatePartner. Rathgeber je takto zapojen do ekologických aktivit v blízkosti brazilského města Portel, kde podporujeme ochranu amazonských deštných pralesů. Kompenzujeme pouze ty emise CO2, které nelze snížit nebo odstranit. Cílem je postupně snižovat emise a v budoucnu se dokonce stát klimaticky pozitivním.

4)Rathgeber je držitel certifikátu ISO 14001. Můžete čtenářům stručně vysvětlit co vše bylo nutné ve výrobě změnit, abyste tento certifikát získali?

V prvé řadě to vyžadovalo precizní analýzu jednotlivých kroků výrobního procesu, spotřeby zdrojů a zvážení investičních rozhodnutí z hlediska udržitelnosti. Nyní si definujeme klíčové ukazatele výkonnosti, abychom mohli přistoupit k dalším opatřením. Chceme, aby ochrana životního prostředí a udržitelnost začínaly v myslích každého zaměstnance, a tak i celé firmy. Vlastní proces certifikace pak podléhá každoročnímu internímu auditu od společnosti Dekra, která nám následně certifikát ISO vystavuje.

5)Jaké ekologické aktivity ve svém okolí Rathgeber podporuje?

Snižováním emisí CO2 chceme pozitivně ovlivnit své okolí i celý svět. Rozhodli jsme se například obměnit vozový park, který by měl do konce roku 2023 z velké části zahrnovat vozidla na elektrický či hybridní pohon. S tím souvisí i podpora nabíjecí infrastruktury elektromobilů. V roce 2022 pak plánujeme v oblasti fotovoltaiky rozsáhlou investici do českého výrobního závodu v Bystřici. Kromě toho je zaměstnancům naší německé pobočky nabízen takzvaný "JobRad". Jde o daňově výhodný model leasingu jízdních kol, který má pozitivní vliv na klima i zdraví.

6)V České republice si téma ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje stále ještě nevybudovalo silnou pozici. Jak myslíte, že to lze změnit?

V Německu jsou tato témata částečně řízeny státem prostřednictvím daňových regulací a legislativy, týkající se dodavatelského řetězce. Velkou měrou to pak ovlivňují i zákazníci svojí poptávkou po ekologických produktech. Informování o přínosech udržitelného rozvoje však může být užitečné i z hlediska náboru nových zaměstnanců. Firmy, které se udržitelností zabývají, mají mnohdy u zájemců o zaměstnání vyšší prestiž. Jsme si jisti, že zejména mladá generace v České republice se o tato témata intenzivněji zajímá a bude více nakloněna ochraně životního prostředí. Pokud se tato témata řeší citlivě a na správném místě, můžeme z toho mít radost. Rathgeber chce být i nadále lídrem v oboru a jsme nadšení z každého zaměstnance, který naše hodnoty sdílí a přidá se k nám.

7)Vidíte nějakou alternativu k plastovým produktům, které jsou podstatnou částí výroby Rathgeberu?

Je důležité říct, že bez plastů nemusí být výroba nutně udržitelnější, protože bezplastové alternativy mohou mít vyšší uhlíkovou stopu než recyklované plasty. Rathgeber vždy hledá udržitelnější alternativy, a to i v oblasti plastů. Recyklovaný plast může být velmi udržitelný a jsme schopni ho opakovaně vrátit do výrobního řetězce. Cílem je produkovat méně nových plastů a ty stávající recyklovat a opakovaně využívat.

8)Jaké vnímáte klíčové výzvy do budoucna s ohledem na výrobu a udržitelný rozvoj?

Největší výzvou bude přeměnit procesy tak, aby se Rathgeber stal klimaticky pozitivním podnikem. Další výzvou bude bezesporu hledání udržitelnějších materiálů, které splňují vysoké nároky naší výroby a jsou dostatečně dostupné. V neposlední řadě chceme vyrábět produkty „celoživotní“ kvality a zaměřit se na recyklaci v maximální možné míře. A tím inspirovat k recyklaci i naše zaměstnance. Tento trend rozhodně není konečný.