<<<

pohled na výrobu | © RATHGEBER, k.s.
certifikát ClimatePartner | © RATHGEBER, k.s.

Certifikát ClimatePartner

aktuální certifikát společnosti ClimatePartner potvrzující aktivity na ochranu klimatu

TECHNOLOGIE

Rathgeber coby průkopník klimaneutrální výroby v polygrafickém průmyslu

Jak se udržitelný rozvoj promítá do technologických procesů náročné výroby značení jsme se ptali vedoucího obchodního oddělení, pana Martina Uhrince a vedoucí oddělení kvality, paní Andrey Baxantové.

1)Co lze považovat za nejzásadnější změnu ve výrobě Rathgeberu s ohledem na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj?

MU: Aktivní ochrana klimatu a životního prostředí je jedním z pilířů naší firemní filozofie již bezmála 25 let. Proto se tomuto tématu intenzivně věnujeme nejen s ohledem na vlastní výrobu, kde je zásadní změnou používání k životnímu prostředí šetrnějších materiálů, omezování zpracování PVC či úplné odstranění rtuti z polyuretanové směsi. S výrobou souvisí i zelená energie, a proto naše závody postupně přechází na využívání fotovoltaiky, tepelných čerpadel a rekuperace tepla. Před námi v tomto ohledu ještě spousta práce, ale snažíme se maximálně využívat moderních technologií a snižovat tak nejen uhlíkovou stopu, ale též zlepšovat pracovní podmínky pro naše zaměstnance.

AB: Téma udržitelného rozvoje rezonuje ve společnosti čím dál více. Proto se i mnoho našich stávajících zákazníků dotazuje na naši klimaneutrální výrobu, energetickou účinnost a dodržení environmentálního managementu dle ISO certifikátu 14001. Na základě rozhodnutí společnosti Rathgeber o snižování produkce emisí uhlíku z roku 2010 jsme zásadním způsobem změnili náš přístup k ochraně životního prostředí a stali se průkopníky klimaneutrality v polygrafickém průmyslu.

2)Co vše Rathgeber dělá pro splněné přísných kritérií klimaneutrálního podniku?

AB: Jako klimaneutrální se označují společnosti, procesy nebo produkty, jejichž nevyhnutelné emise CO₂ byly spočítány a vykompenzovány nákupem certifikátů. Tato kompenzace se provádí prostřednictvím projektů na ochranu klimatu. Pokud jsou všechny emise kompenzovány, včetně surovin, obalů a logistiky, mohou být vyráběné výrobky rovněž uváděny na trh z uhlíkově neutrálního hlediska. A to i přesto, že firma není schopna 100 % eliminovat emise, což ani nelze.  Otázkami udržitelnosti se v Rathgeberu zabývá nově ustanovený CSR tým, který v současnosti řeší, jak postupně přejít z výroby klimaticky neutrální na výrobu klimaticky pozitivní.

MU: Oba výrobní závody v Německu a Česku využívají zelené energie, konkrétně elektřiny a plynu. Jelikož je naše výroba vysoce energeticky náročná, snažíme se zavádět nové technologické procesy, které budou jednak energii snižovat a zároveň využívat vyprodukovaného odpadního tepla ke klimatizaci výrobních hal.

3)Dozvědí se zákazníci, jakou ekologickou zátěž výroba jejich značení způsobuje?

MU: Každý náš zákazník od nás obdrží informaci o množství vyprodukovaného CO2  jeho konkrétní zakázkou. Po ukončení výroby této zakázky mu pak můžeme vystavit klimaneutrální certifikát s informací, že jsme toto množství C02   kompenzovali. Počet zákazníků, požadujících takový certifikát postupně narůstá a tento trend bude mít v budoucnu vzestupnou tendenci i kvůli zpřísnění ekologických norem ze strany Evropské unie.

AB: Zákazníkům, kteří řeší i přesné o složení našich produktů, vystavujeme potvrzení konformity s evropskou legislativou. Ti, kteří využívají i systému IMDS (International Material Data System), zadáme do tohoto systému přesné složení vyrobeného produktu až do poslední ingredience. V neposlední řadě jsme schopni zajistit různé externí laboratorní testy, prokazující zákazníkem požadované vlastnosti produktu.

4)Změnil se za posledních 10 let pohled zákazníka na ekologickou výrobu Rathgeberu?

AB: Za poslední roky vnímáme zvýšenou pozornost v ohledu na požadavky ke složení našich produktů, nároky na ekologické otázky a udržitelnost. Jak již bylo zmíněno, evropská legislativu v tomto ohledu zpřísňuje své požadavky a my jsme na to připraveni.

MU: Pohled zákazníků na naši ekologickou výrobu je velmi různý. Někteří tento přístup považují za zbytečný a nevidí v něm valný smysl. Pak je tu velké množství zákazníků, kteří naši klimaneutralitu vůbec neřeší a berou to jako jednu z možných cest nebo nutnost. A konečně poslední skupina těch, kteří oceňují tento přístup a chtějí spolupracovat s firmami našeho smyšlení, protože se tak sami chovají, nebo se tomu chtějí maximálně přiblížit. Třeba z důvodu, že své výrobky označují jako ekologické. Takových zákazníků je sice pomalu, ale jejich počet postupně roste, což nás těší.

5)Lze vůbec vyčíslit o kolik je klimaneutrální výroba Rathgeberu dražší než výroba konkurence, která tento přístup neřeší.

AB: Konkrétní čísla poskytne srovnávací studie, kterou se aktuálně zabývá naše produktové oddělní v Německu. Jednoznačně však náklady na ekologické požadavky stoupají. Už jenom v počtech narůstajících prohlášení, deklarací a potvrzení, která se dostanou na oddělení kvality v podobě požadavků na QM dokumentaci.

MH: Dopady na růst cen jsou logické a očekávatelné. Samotné nové materiály, dále nové technologie výroby a celkové klimaneutrální chování firmy, mají vliv na ceny. Pro nás však klimaneutralita není jen pojem. Jedná se o firemní filozofii, jakýsi vyšší princip. Proto náš zákazník neplatí žádný klimaneutrální poplatek za výrobu ekologicky šetrného produktu. Snažíme se jít příkladem i za cenu vyšších nákladů na vrub naší firmy.

6) Jednou z otázek udržitelného rozvoje je i nakládání s odpady. Jak se ve výrobě daří minimalizovat množství vyprodukovaného odpadu?

AB: Rathgeber každoročně získává certifikaci ISO 14001, udělovanou za řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí. Tím se zavazujeme nejen ke třídění a eliminaci odpadů, ale též k proaktivnímu přístupu. I přes narůstající výrobu a s ní související množství strojů a personální obsluhy, se snažíme odpady udržet na co nejnižší úrovni a hledat alternativní přístupy např. v pořizování ekologických a recyklovatelných materiálů, zefektivnění technologických postupů vedoucích k minimalizaci odpadů nebo k postupnému omezování výroby z PVC.

7)Výroba značení je energeticky značně náročná.  Jak řeší Rathgeber otázku obnovitelných zdrojů šetrných k životnímu prostředí?

MU: Snažíme se eliminovat množství CO₂, kdekoliv je to možné. Kromě již zmíněné rekuperace a zelené energie ze zemního plynu, využíváme též bateriových uložišť. Naše německé pobočky jsou vybaveny fotovoltaikou, která bude v následujícím roce zavedená i v bystřickém výrobním závodě. S celkovým chodem firmy souvisí i vozový park, který postupně přechází na elektrický či hybridní pohon. Všechny tyto procesy nelze pochopitelně zavést ze dne na den.